Školní vzdělávací program

Mateřská škola Svojetín, okres Rakovník

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

„Barevný svět okolo nás“

Motto: „Školka plná šťastných dětí“

Mateřská škola Svojetín, okres Rakovník
Platnost od: 1. 9. 2018
Platnost do: 31. 8. 2022
Schváleno na pedagogické radě dne: 31. 8. 2018
Zpracovala: Helena Pišvejcová 

ÚVOD

Školní vzdělávací program (dále ŠVP) je základním dokumentem pro výchovu a vzdělávání
dětí v mateřské škole Svojetín, okres Rakovník. Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále RVP PV) a je zpracován podle Školského zákona. Vzhledem ke změnám předpisů, ke kterým došlo, bylo třeba předchozí verzi aktualizovat.
Tyto změny se týkají:
o zákona č. 82/2015 Sb. a zákona č. 178/2016 Sb., kterými se mění zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
o zákona č. 82/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 27/2016 Sb. ze dne 21. ledna 2016, o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími.
o § 16 (16a, 16b) školského zákona, jehož účinnost je legislativou zakotveno tzv. společné vzdělávání a zahájením procesu nového způsobu podpory vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.
o § 19, 23 odst. 3 a § 26 odst. 4 novely školského zákona byla vydána vyhláška č. 27/2016 Sb. ze dne 21. ledna 2016, o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Změny vycházejí z upraveného PVP PV, které je součástí Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č. j. MŠMT-22405/2016 ze dne 11. srpna 2016 a materiál vydaný MŠMT- Informace k předškolnímu vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3 let v mateřské škole, které počítá se vzděláváním dětí od dvou let.

OBSAH ŠVP

Veřejná část:

1. Identifikační údaje o mateřské škole
2. Obecná charakteristika školy
3. Podmínky vzdělávání
3.1. Věcné podmínky
3.2. Životospráva
3.3. Psychosociální podmínky
3.4. Organizace vzdělávání
3.5. Řízení mateřské školy
3.6. Personální a pedagogické zajištění
3.7. Spoluúčast rodičů
3.8. Adaptační režim v mateřské škole
3.9. Spolupráce s dalšími institucemi
3.10. Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
3.11. Podmínky vzdělávání dětí nadaných
3.12. Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let
4. Charakteristika vzdělávacího programu
4.1. Zaměření školy
4.2. Dlouhodobé cíle vzdělávacího programu
4.3. Dlouhodobý plán školy
4.4. Formy a metody vzdělávání
4.5. Zajištění vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných
4.6. Zajištění průběhu vzdělávání dětí od dvou do tří let
5. Vzdělávací obsah
5.1. Školní vzdělávací program → Třídní vzdělávací program
5.2. Zájmové činnosti
Diagnostika dětí
6. Evaluace a hodnocení

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Název: Mateřská škola Svojetín, okres Rakovník

Sídlo: Svojetín 142, 270 04 Hořesedly

Zřizovatel školy: Obec Svojetín

Právní forma: Příspěvková organizace

IČO: 710 00 518

Kapacita školy: 25 dětí

Kapacita školní jídelny: 30

Statutární orgán školy: Helena Pišvejcová

Zpracovatel ŠVP: Helena Pišvejcová

Telefonní číslo školy: 313 578 743

E-mail školy: ms.svojetin@gmail.com

Webové stránky školy: www.mssvojetin.cz 

2 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Mateřská škola se nachází v obci Svojetín. Vznikla rekonstrukcí bývalé Základní školy, za pomoci mnoha místních občanů.
Je to přízemní budova s mnoha krásnými prostory. Tvoří ji prostorná třída rozdělená na dvě části. V zadní části se nachází herna pro děti. V přední části jsou stolečky a židličky pro děti, které jsou využívány nejenom ke stolování v době přesnídávky, oběda a odpolední svačiny, ale také ke hrám dětí na stolečku, k výtvarným činnostem… Dále je zde umývárna, hygienické zařízení pro děti, šatna pro děti a vstupní místnost. Kuchyň, sklad potravin. Součástí školy je také kancelář pro ředitelku školy. Je zde také velká půda a sklep. Nedílnou součástí školy je velká, prostorná zahrada, jejíž součástí je pískoviště, dřevěné domečky se skluzavkou, houpadla, dřevěné stolečky a lavičky. Na zahradě je také sklad na hračky.
V okolí školy jsou louky, pole lesy a rybníky.
V roce 2008 prošla mateřská škola kompletní rekonstrukcí. V roce 2018 byla provedena kompletní rekonstrukce umýváren a toalet. Celá budova byla zateplena a předělána fasáda.
Nábytek ve třídě byl a stále je nahrazován novým, vyhovuje antropometrickým požadavkům, umožňuje dětem snadný přístup ke všem hračkám, stavebnicím, pomůckám….
Mateřská škola je vyzdobena výtvarnými pracemi dětí. V šatně dětí jsou velké nástěnky s výtvarnými pracemi dětí a s informacemi pro rodiče, zaměstnance a pro veřejnost.

3 PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ

Naším cílem je neustále vytvářet, zajišťovat, zlepšovat podmínky tak, aby vedly ke kvalitě vzdělávání, aby děti i rodiče byli spokojené a aby i zaměstnanci se cítili bezpečně a dobře v naší škole. Chceme zajistit zdraví a bezpečnost dětí i dospělých. Každé dítě chceme také dovést ke zdárnému vstupu do základní školy.

3.1 Věcné podmínky

Naše škola má dostatečně velké prostory, je uspořádána tak aby vyhovovala všem dětem a různým činnostem. Třída je vybavena didaktickými pomůckami a technikou, tělovýchovným náčiním a nářadím, výtvarným i pracovním materiálem. Průběžně dochází k postupnému obnovování vybavení ve třídě novým nábytkem, hračkami a pomůckami dle finančních možností a dle potřeb a požadavků dětí, rodičů a pracovnic MŠ. Hračky jsou umístěné tak aby si je děti mohly samostatně půjčit a také uklidit. Děti se podílejí na výzdobě interiéru školy svými pracemi a výrobky, ale také si mohou rozhodnout, zda si výkres, výrobek… vystaví v MŠ nebo odnesou domů. Zahrada je dostatečně vybavena – pískoviště, domečky se skluzavkou, houpačkami. Do budoucna bude potřeba obnovit zahradní nábytek a doplnit herní prvky pro děti.Školní jídelna je vybavena dostatečně v návaznosti na hygienické předpisy a vyhlášky.Shrnutí: Mateřská škola, školní jídelna a zahrada jsou průběžně vybavovány dle nutnosti, potřeby a na základě výše finančních prostředků.

3.2 Životospráva

Dětem je poskytován plnohodnotná a vyvážená strava každý den doplněná o ovoce a zeleninu,včetně mléka a mléčných výrobků. Naše školka je zařazena do projektu „Zdravá školní jídelna“ . Děti mají po celý den zajištěn dostatek tekutin (voda, čaj-sirup-džus….)Tekutiny jsou připravené v nerezové várnici s výpustným kohoutkem a konev s vodou. Děti používají své označené hrnečky. V kuchyni je dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů i nápojů (viz. Hygienické kontroly). Jídlo je podáváno 3x denně ve vhodných časových intervalech. Děti do jídla nenutíme, ale zároveň kontrolujeme a nabádáme děti, aby si zvolily takovou porci jídla, pečiva…., kterou dojedí. Je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je flexibilní, je možné ho kdykoliv přizpůsobit nebo změnit dle potřeb a aktuální situaci. Děti jsou každý den dostatečně dlouho venku (dle ovzduší, silný déšť, silný mráz) a mají i dostatek pohybu uvnitř mateřské školy i venku. (škola i zahrada je dostatečně prostorná). Jsou respektovány individuální potřeby dětí (spánek, klidové aktivity, odpočinek…..)

Péče o zdraví našich dětí
o Vyřazení dětí, které vykazují známky onemocnění (kašel, rýma, nevolnost….) z kolektivu dětí
o ve spolupráci s rodinou se snažíme naučit děti konzumovat jídla zdravá, dětem neznámá,hlavně konzumovat čerstvou zeleninu a ovoce…
o vedeme děti ke zdravému životnímu stylu, k dodržování osobní hygieny a správných hygienických návyků
o často upozorňujeme děti na možnost nebezpečí úrazu, na prevenci těchto úrazů (BOZ) dětí
o zdůrazňujeme rodičům důležitost všestranně vyvážené stravy pro děti
o v naší mateřské škole funguje ustálený režim činností a režim dne

REŽIM DNE

Je možné ho operativně přizpůsobit, vzhledem k momentální situaci, potřebám a zájmům dětí. Pevně je stanovena pouze doba oběda.
6, 30 – 9, 30 ranní hry dle přání a volby dětí, námětové hry, logopedické chvilky, smyslové hry, záměrné i spontánní učení ve skupinách, individuální a společné přivítání, motivační cvičení, pohybové hry a chvilky, relaxační cvičení, hygiena, přesnídávka, řízené činnosti
9, 30 – 11, 30 příprava na pobyt venku, pobyt venku
11, 30 – 12, 15 hygiena, oběd, příprava na odpočinek
12, 15 – 14, 00 poslech pohádky, četba na pokračování, odpočinek, klidové aktivity, individuální práce s dětmi
14, 00 – 16, 30 svačina, odpolední zájmové činnosti, hry, pokračování řízených činností, výtvarné činnosti (flétna, jóga, angličtina)-dle zájmu a možností Pedagogové se plně věnují dětem. Děti zde nacházejí potřebné zázemí, bezpečí a soukromí. Ve druhém pololetí školního roku předškoláků je zvolen adaptační režim. Poměr spontánních a řízených činností je vyvážený. Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru, mohou hru dokončit i v ní později pokračovat.

3.3 Psychosociální podmínky

Nově příchozí děti mají možnost postupně se adaptovat na prostředí školy a na situaci, mohou navštěvovat školu i s rodiči dle svých potřeb, během školního roku mohou kdykoliv pobývat s dítětem ve škole. K dětem přistupujeme jako k jedinečným, jako k bytostem, které mají být již v tomto věku být samy sebou. Pedagogové respektují potřeby dětí, reagují na ně, navozují situace pohody a klidu, děti neúměrně nezatěžují, neurotizují spěchem a nervozitou. Všechny děti mají rovnocenné postavení. Dětem se dostává jasných a srozumitelných pokynů. Naším cílem je, aby byla třída pro děti kamarádským společenstvím a aby v ní byly rády. Nechceme manipulovat s dítětem, zbytečně děti organizovat. Je uplatňován pedagogický styl s nabídkou, který počítá s aktivní spoluúčastí dítěte. Jako pedagogové se vyhýbáme negativním slovním komentářům, podporujeme děti v samostatných pokusech, konkrétní projevy a výkony dětí pozitivně hodnotíme, vyvarujeme se paušálních pochval a odsudků. Chceme, aby ve vztazích mezi dětmi a dospělými se projevovala vzájemná důvěra, tolerance, ohleduplnost,zdvořilost, solidarita, vzájemná pomoc a podpora. Ve škole musí být vytvořeno prostředí duševní pohody pro všechny zúčastněné, ve škole nesmí být prostor pro strach a stres. Pedagogické pracovnice budou podporovat prosociální a neformální vztahy mezi dětmi, zaměří se svým vedením dětí na prevenci šikany a jiných společensky nežádoucích jevů. V naší škole jsou děti smíšeného věku.
Zájmové kroužky a aktivity dle zájmu rodičů a jejich dětí. Budou vždy zařazené v odpoledních hodinách.

Mimořádné akce školy:
o společná odpoledne s rodiči
o Halloween, dlabání dýní
o vánoční posezení
o karneval
o rej čarodějnic
o spaní v mateřské škole
o oslava Dne dětí
o zahradní slavnost, rozloučení s předškoláky
o divadla dle nabídky
o exkurze dle možností
o výlet na konci školního roku
o výlety s batohem
o Indiánský den
o další akce dle možností a přání dětí a jejich rodičů

3.4 Organizace vzdělávání

Přijímáni dětí do mateřské školy se provádí zápisem k předškolnímu vzdělávání, který se od roku 2017 koná v období od 2. května do 16. května. Přesný termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklém.(webové stránky školy, místní rozhlas)
Ředitelka rozhoduje o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na základě stanovených kritérií, které vydává v písemné podobě (§34). (k nahlédnutí na nástěnce školy, webových stránkách školy)
– s účinností od 1. 1. 2017 přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání se řídí obecně vydanou vyhláškou vymezující školské obvody pro přijímání dětí
– Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníka řízení o udělení státní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.
– zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§34 odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob vzdělávání.
povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách

Jiný způsob plnění povinností předškolního vzdělávání se rozumí

a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné docházky do spádové mateřské školy (povinnost řádného zápisu do mateřské školy je zachována)
b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle §47 a §48a
c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné předškolní docházky dle §38
d) zvolí-li zákonný zástupce dítěte jiné povinné předškolní vzdělávání (odst. a, b, c) je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte

Individuální vzdělávání dítěte § 34b
– zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školní roku. V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě k předškolnímu vzdělávání přijato
– oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí osahovat
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte
b) uvedení období, ve které má být dítě individuálně vzděláváno
c) důvody pro individuální vzdělávání
ředitel mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání: způsob a termíny ověření, včetně náhradních termínů, stanoví školní řád.

Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověřování.
– termín ověření stanoven školním řádem v časovém rozmezí od 13. 11. 2017 – 11. 12. 2017 (upřesnění termínu bude včas zveřejněno na webových stránkách mateřské školy)
– ředitel mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření ani v náhradním termínu
– odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek
– po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze opětovně individuálně vzdělávat
výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou kompenzačních pomůcek podle §16 odst. 2 písm. d) a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání

Do třídy jsou děti zařazovány ve smíšeném věku. (jednotřídní mateřská škola).
Kapacita – 25 dětí pro MŠ
25 dětí pro ŠJ
Provozní doba zařízení- 6.30 – 16.30 hodin
Denní režim je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na aktuální možnosti a potřeby dětí. Děti zde nacházejí potřebné zázemí, bezpečí a klid. Poměr spontánních a plánovaných činností je vyvážený. Do denního programu jsou zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové chvilky. Pedagogové se plně věnují vždy dětem a jejich vzdělávání. Prostory třídy umožňují vytvářet hrací koutky ,kde děti mají dostatek místa i času pro spontánní hru, mohou ji v klidu dokončit, nebo v ní později pokračovat. Většina aktivit je organizována tak, aby byly děti podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování, mohou pracovat svým tempem. Děti se mohou účastnit společných činností v malých, středně velkých i velkých skupinách, tak aby bylo dostatečně dbáno na soukromí dětí. Mají možnost odmítnout účast plánované činnosti a uchýlit se do klidného koutku. Plánované činnosti vychází z potřeb a zájmů dětí, je dbáno na individuální vzdělávací potřeby a možnosti dětí.
Při zahájení docházky dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim podle potřeb dítěte a rodičů.

Řízení mateřské školy

Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny a stanoveny. Mají ponechán dostatek prostoru pro zapojování se do řízení MŠ, je respektován jejich názor, podporována jejich spolupráce. Ředitelka tvoří plán kontrolní činnosti. Ředitelka kontroluje a vyhodnocuje práci pedagogických pracovnic a práci provozních zaměstnanců. Jsou pravidelně konány pedagogické rady a provozní rady. Ředitelka školy vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, pozitivně zaměstnance motivuje a podporuje jejich vzájemnou spolupráci. Pedagogický tým pracuje jako tým. ŠVP a TVP jsou otevřené dokumenty, vycházející u analýzy. Jsou neustále dotvářeny praxí a upravovány dle aktuální situace. ŠVP vypracovává ředitelka školy. Z výsledků kontrol a evaluace jsou vyvozovány závěry a slouží jako podklady pro další změny a plánování.

Personální a pedagogické zajištění

Pedagogické pracovnice
Všechny pracovnice, které pracují v mateřské škole jako pedagogové, mají předepsanou odbornou kvalifikaci. Svoji kvalifikaci si také zvyšují, sebevzdělávají se. Pedagogické pracovnice se neustále na všem domlouvají a spolupracují, jsou v neustálém kontaktu. Ředitelka podporuje profesionalizaci pracovního týmu (včetně svoji osoby), vytváří podmínky pro jejich další systematické vzdělávání. Rozpis služeb pedagogů je organizován takovým způsobem, aby byla vždy při všech činnostech zajištěna dětem optimální pedagogická péče.
Nepedagogické pracovnice
1 uklízečka – zajišťuje čistotu, úpravu a hygienu MŠ a školní zahrady
1 kuchařka- vedoucí školní jídelny-zajišťuje stravování dle platných hygienických a stravovacích předpisů a norem, prvky zdravé stravy, sestavuje jídelníček, studuje nové receptury

3.7 Spoluúčast rodičů
o rodičovské schůzky – dle přání rodičů nejméně dvakrát ve školním roce, zpravidla v měsíci září a v měsíci duben, dle potřeby a zájmu rodičů. Program dle potřeby.
o v šatně dětí jsou nástěnky, na které se umísťují veškeré informace pro rodiče
o individuální rozhovory, poradenská služba podle potřeby rodičů a nutnosti z pohledu pedagogických pracovnic
na plánované akce apod. dle požadavků dětí a rodičů a dle aktuálních nabídek.
o společné akce- besídky, posezení, odpoledne s rodiči, výlety, mimořádné akce v MŠ, příprava pohoštění
o pedagogové sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, resp. rodin, snaží se jim porozumět a vyhovět
o rodiče mají možnost kdykoliv vstoupit do třídy a účastnit se společné hry s dětmi dle dohody s učitelkou
o rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole
o anketní a dotazníková možnost vyjádření názorů
o pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost v jejich svěřených vnitřních záležitostech
o jednají s rodiči ohleduplně, taktně, s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi
o nezasahují do života a soukromí rodiny, varují se přílišné horlivosti a poskytování nevyžádaných rad
o individuální pohovory s pedagogickými pracovnicemi, v případě potřeby i s ředitelkou
o rodiče pomáhají škole drobnými věcnými i finančními dary

3.8 Adaptační režim v MŠ
V naší mateřské škole je zaveden adaptační režim pro nově příchozí děti ve spolupráci s rodiči.
o možnost návštěvy MŠ v dopoledních hodinách
o možnost návštěvy na zahradě MŠ v době pobytu venku i odpoledne
o po dohodě je možnost návštěvy kdykoliv během provozní doby

3.9 Spolupráce s dalšími institucemi
Spolupráce se zřizovatelem je velice dobrá. Také spolupráce s dalšími orgány státní správy je bez problémů. Spolupracujeme i s dalšími mateřskými školami (Nesuchyně, Mutějovice …). Spolupracujeme také s odborníky při řešení individuálních výchovných a vzdělávacích problémů dětí.

3.10 Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
Při vzdělávání dítěte s přiznaným podpůrným opatřením upravuje podmínky podle aktuálních potřeb. Naše mateřská škola má kontaktní osoby v PPP, které bude využívat ke konzultaci a spolupráci na úpravě podmínek pro konkrétní dítě. Podmínky pro vzdělávání dětí musí vždy odpovídat individuálním potřebám dětí. Podmínky pro vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními stanovuje školský zákon a vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Učitel zajišťuje tyto podmínky s ohledem na vývojová a osobnostní specifika těchto dětí a měl by být vzdělán v oblasti speciální pedagogiky. V naší mateřské škole splňuje tyto podmínky pedagogická pracovnice, která má ukončené bakalářské studium speciální pedagogiky. V oblasti věcného prostředí, životosprávy dětí, psychosociálního klimatu, organizace vzdělávání, personálního a pedagogického zajištění, spolupráce mateřské školy s rodinou apod. Pro úspěšné vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními je potřebné zabezpečit (případně umožnit) :
o uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při plánování a organizaci činností, včetně určování obsahu, forem i metod vzdělávání;
o realizaci všech stanovených podpůrných opatření při vzdělávání dětí;
o osvojení specifických dovedností v úrovni odpovídající individuálním potřebám a možnostem dítěte, zaměřených na samostatnost, sebeobsluhu a základní hygienické návyky v úrovni odpovídající věku dítěte a stupni postižení;
o spolupráci se zákonnými zástupci dítěte, školskými poradenskými zařízeními, v případě potřeby spolupráci s odborníky mimo oblast školství;
o snížení počtu dětí ve třídě v souladu s právními předpisy;
o přítomnost asistenta pedagoga podle stupně přiznaného podpůrného opatření.

Pedagogičtí zaměstnanci volí vhodné vzdělávací metody a prostředky, které jsou v souladu se stanovenými podpůrnými opatřeními. Během vzdělávání uplatňují profesionální postoje nejen pedagogičtí zaměstnanci, ale i ostatní zaměstnanci, kteří se na péči o dítě a jeho vzdělávání podílejí.

3.11 Podmínky vzdělávání dětí nadaných
Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných.
V předškolním věku dítě prochází obdobím nerovnoměrného a skokového vývoje, mnohdy je těžké odlišit při identifikaci nadání dítěte od akcelerovaného vývoje v určité oblasti. Dítě, které vykazuje známky nadání, musí a je dále podporováno.
Vzdělávání dětí probíhá takovým způsobem, aby byl stimulován rozvoj jejich potenciálu včetně různých druhů nadání a aby se tato nadání mohla ve škole projevit a pokud možno i uplatnit a dále rozvíjet.
Mateřská škola zajišťuje realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.

3.12. Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let
Učitelé ve třídě, kde jsou zařazeny děti od dvou do tří let, jsou dle možností stabilní a mají pozitivní vztah k dětem této věkové kategorie. Učitelé se v přímé pedagogické činnosti v maximální možné míře překrývají. Učitelky na třídě pomáhají i při zajištění osobní hygieny dětí, stravování a sebeobsluze (dokrmování, oblékání). V případě potřeby může být přijata chůva, která těmto dětem pomáhá.
Režim dne bude upraven s ohledem na potřeby dětí. Taktéž doba stravování může být posunuta. Největší prostor bude věnován volné hře dětí. Pro pobyt venku bude nejčastěji využívána zahrada. Pro příchod dětí ve věku od dvou do tří let nemáme stanovenu pevnou hodinu, snažíme se domlouvat s rodiči individuálně tak, aby nebyl pobyt v mateřské škole uměle prodlužován. Přitom platí pravidla pro pravidelnost a včasné omlouvání nepřítomnosti dítěte. Děti mají dostatek času na odpočinek.

4 CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Motto: „Školka plná šťastných dětí“
Předškolní vzdělávání navazuje na výchovu v rodině, usnadňuje svým pojetím přechod dětí z rodinné péče do kolektivu vrstevníků a systematického výchovně vzdělávacího procesu. Připravuje děti pro zdárný vstup do základní školy. Předškolní vzdělávání je založeno na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možností a zájmu každého dítěte.

4.1 Zaměření školy

Zaměřit se na výchovu dětí k péči o životní prostředí a posilování citové vazby k přírodě, zvířatům, člověku, na uvědomění si, že na světě nejsme sami. Nabízet dětem rozmanitý program činností, aby každé dítě mohlo najít uspokojení dle vlastní potřeby. Rozvíjet individualitu dítěte, talent, tvořivost, samostatnost, nadání, pěstovat dětská přátelství, porozumění a cit pro druhé, rozvíjet schopnost komunikovat, umět se rozhodnout a nést odpovědnost. Být dětem i zákonným zástupců dobrým partnerem a společně vytvářet předpoklady pro celoživotní vzdělávání dětí.
Naší společnou snahou je, aby se děti v MŠ cítily co nejlépe a do školky chodily s chutí a radostí. Veškeré naše úsilí směřuje k tomu, aby čas, který děti v MŠ stráví, byl časem, který v nich zanechá nesmazatelné stopy do jejich životů.

4.2 Dlouhodobé cíle vzdělávacího programu

1. Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení
a) podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte, jeho osobní spokojenost a pohodu
b) systematicky rozvíjet řeč dítěte a cvičit schopnosti a dovednosti, které dítěti umožňují a usnadňují proces jeho dalšího rozvoje a učení
c) podporovat stále dokonalejší chápání okolního světa
d) poznávat nové a objevovat neznámé, porozumět věcem a jevům klem sebe, rozvíjet schopnost přemýšlet a rozhodovat se, rozvíjet všechny poznávací a kreativní schopnosti dětí, jejich fantazii, zájmy a nadání
2. Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
a) Poskytovat dítěti možnost poznávat takové hodnoty, jako je nedotknutelnost lidských práv, individuální svoboda, stejná hodnota a rovnost všech lidí, soucítění a solidarita se slabými a ohroženými, péče o druhé a ohled na jiné, hodnoty spojené se zdravím, životem a životním prostředím a důstojnými vztahy mezi lidmi v rozsahu dětských možností přispívat k předávání kulturního dědictví, jeho hodnot tradic, jazyka a poznání
b) Rozvíjet schopnost komunikovat, spolupracovat, spolupodílet se na činnostech a rozhodnutích
3. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí
a) Rozvíjet poznávání sebe sama, vlastních zájmů a potřeb
b) Vytvářet příležitosti k rozvoji sebevědomí a získání zdravé sebedůvěry
c) Vést děti k zájmu podílet se na společném životě a činnostech ve škole i v rodině (učit je spolupracovat, spoluodpovídat, akceptovat a tolerovat druhé) pro jeho osobnostní rozvoj, životní spokojenost a vzdělání

4.3 Dlouhodobý plán školy

DOVÉST KAŽDÉ DÍTĚ K MAXIMÁLNÍMU ROZVOJI FYZICKÉ, PSYCHICKÉ ASOCIÁLNÍ SAMOSTATNOSTI, NAUČIT JE ZÁKLADNÍM SCHOPNOSTEM DULEŽITÝM PRO CELÝ ŽIVOT!
Dlouhodobé úkoly školy:
směrem k dětem
o Vytvořit pro dítě prostředí plné důvěry, pocitu bezpečí, jistoty, vzájemného respektu a empatie – velkou pozornost věnovat vztahům ve skupině a zajišťovat pohodu těchto vztahů. Prevence sociopatologických jevů – šikana, násilí, rasová nesnášenlivost.
o Všemi dostupnými prostředky podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte, rozvíjet jeho pohybové a manipulační dovednosti, vést ho ke zdravým životním návykům a postojům (správná životospráva, výživa, režim dne). Pro pobyt dětí venku využívat i vybavených hřišť a delších vycházek. Zařazovat sezónní činnosti.
o Rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti dětí – receptivní (vnímání, porozumění, poslech) i produktivní (výslovnost, vytváření pojmů, mluvní projev, vyjadřování). Podporovat otevřenou komunikaci dítěte.
o Motivovat dítě k aktivnímu poznávání, povzbuzovat jeho chuť k učení, zájem poznávat nové a objevovat neznámé, porozumět věcem a jevům kolem sebe. Vzdělávací nabídka musí být přiměřená osobnosti a věku dítěte a vést k získání potřebných kompetencí. V nejvyšší možné míře individualizovat vzdělávání.
o Učit děti vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý, pozoruhodný a barevný – jak svět přírody (rostliny, živočichové, krajina, podnebí aj.), tak i svět lidí (tělesné, zdravotní, rasové, etnické, jazykové, národnostní a jiné rozdílnosti). Rozvíjet jejich pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou.
o Vytvořit základy estetického vztahu dětí ke světu, k životu, ke kultuře a umění. Probouzet, rozvíjet a uplatňovat jejich tvořivý potenciál.

směrem k výchovně vzdělávacímu procesu
o Škola se orientuje na potřeby dětí, rodičů, veřejnosti a svůj rozvoj vnímá jako zlepšení jejich uspokojení. Je nutné volit účelné dlouhodobé plánování strategie rozvoje školy, které vychází z důkladné analýzy a zahrnuje všechny pracovníky.
o Vzdělávací nabídku připravovat s jasným a vhodným cílem, který zapadá do záměrů ŠVP (navazuje, využívá dosavadních znalostí). Cílům musí odpovídat obsah i zvolené metody, formy a prostředky. Činnosti musí být střídány a děti motivovány k aktivní interakci s tématy. Využívat kvalitní pomůcky, materiály, technickou podporu. Zvládat technologie moderního vzdělávání.
o Pedagogové školy musí cíleně pracovat na svém odborném růstu, systematicky se vzdělávat. Vystupovat jako autority reprezentující modely chování a jednání. Cítit a projevovat odpovědnost za výsledky vzdělávání.
o Působení na děti musí být povzbuzující, které respektuje jejich názory, podporuje jejich sebevědomí a otevřené vyjadřování. Podněcuje je k úsudku a dává jim příležitost organizovat svou vlastní činnost. Pedagog využívá širokou škálu možností průběžně hodnotit snahu, výkon a pokrok dítěte v kontextu jeho vlastních dispozic a s vědomím jeho další motivace.
o Škola bude usilovat o úspěšnou komunikaci s rodiči i okolní komunitou k vytvoření společenství podporující školu.

směrem k zaměstnancům
o Věnovat zvýšenou pozornost výběru pracovníků při rozšiřování kolektivu (osobní vlastnosti, odbornost).
o Klást důraz na týmovou práci celého kolektivu. Vytvářet podmínky pro spoluúčast zaměstnanců při řízení – prostor pro vzájemnou komunikaci a hledání společných řešení, vzájemná pomoc jednotlivých úseků školy. Realizace dobrých inovačních nápadů a připomínek.
o Všichni zaměstnanci školy (nejen pedagogové) musí jednat, chovat se a pracovat profesionálním způsobem, v souladu se společenskými pravidly a pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí.
o Usilovat o vytváření pozitivního klimatu, disciplíny, morálky a uznávání společných hodnot.
o Zaměstnanci jsou povinni chránit soukromí rodiny a zachovávat patřičnou mlčenlivost o jejích vnitřních záležitostech.

směrem k rodičům a veřejnosti
o Navazovat a udržovat partnerské vztahy rodiny a školy, dále je rozvíjet a obohacovat – vzájemná důvěra, vstřícnost, respekt a ochota spolupracovat. Organizovat společné akce dětí, rodičů a zaměstnanců školy.
o Nabízet poradenský servis v otázkách výchovy a vzdělávání předškolních dětí. Respektovat podněty a názory rodičů, vycházet z jejich požadavků a dle možností je přizpůsobovat podmínkám školy.
o Rozvíjet a prohlubovat spolupráci s MŠ, ZŠ, PPP, SPC, logopedickou poradnou, ZUŠ, zřizovatelem a dalšími institucemi.
o Volit progresivní formy pedagogické osvěty a zviditelňovat činnost školy na veřejnosti.

Směry a cíle pedagogického působení
o umožňujeme každému dítěti, aby v rozsahu svých osobních předpokladů, jemu blízkým způsobem a tempem, získalo svému věku přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost (individualizace vzdělávání)
o vedeme děti k osvojení si takových dovedností, které jsou důležité pro jeho další život, rozvoj a učení
o děti se specifickými vzdělávacími potřebami jsou vzdělávány podle individuálních vzdělávacích plánů, ty rovněž využíváme k rozvoji dětí s odkladem školní docházky (individualizace vzdělávání dle závěrů PPP a potřeb dítěte
o vzdělávání se uskutečňuje ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne v MŠ vyskytnou
o nejlépe se dítě učí interakcí s okolím a vlastní prožitou zkušeností, proto podporujeme činnosti, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte

o učení zakládáme na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení a omezujeme učení předáváním hotových poznatků a slovních poučení
o dbáme na vyvážený poměr spontánních a řízených aktivit
o veškeré činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti
o snažíme se vytvořit vhodné prostředí, které je pro dítě podnětné, zajímavé a obsahově bohaté
o probouzíme v dítěti aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat, poznávat a objevovat
o podporujeme v dítěti odvahu ukázat, co všechno už samo umí, zvládne, dokáže a dopřáváme mu možnost prožívat uspokojení z úspěchu a překonávání překážek
o vedeme dítě k tomu, aby sebe sama vnímalo jako plnohodnotného a schopného jedince, který je svým okolím uznáván a vstřícně přijímán

4.4 Formy a metody vzdělávání

Motto: „Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat a porozumím.“
Využíváme individuální přístup, nabízíme dětem vzdělávací obsah v přirozených souvislostech. Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Specifickou formu představuje didakticky zacílená činnost, ve které pedagog naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného a spontánního učení.Toto učení se snažíme zakládat na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání a prožitkovém učení, zpravidla ve skupinách,ale i individuálně.Omezujeme učení předáváním hotových poznatků a slovních poučení. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti.
o Prožitkové a kooperativní učení, které je založeno na přímých zážitcích dítěte
o Upřednostňujeme smyslové vnímání
o Aktivně podporujeme rozvoj komunikativních dovedností
o Využíváme spontánních nápadů dětí, podporujeme dětskou zvídavost a potřebu objevovat
o Uplatňujeme situační učení, spontánní sociální učení, didakticky cílenou činnost
o Respektujeme právo dítěte na neúčast v nabízené činnosti- právo být pouze pozorovatelem.

PROSTŘEDKY
o Rozvoj dítěte v oblasti fyzické, psychické a sociální
o Přímý a intenzivní kontakt a pozorování prostředí a přírodu
o Získávání praktických zkušeností
o Využívat hravé prvky, relaxační a odpočinkové činnosti
o Hudební a hudebně pohybové činnosti
o Zařazování manipulačních činností
o Námětové hry a činnosti
o Pracovní a sebeobslužné činnosti
o Kooperativní činnosti
o Společné hry a aktivity
o Společenské hry
o Aktivity k poznávání světa kultury a umění
o Pokusy a experimentování
o Rozvoj pohybových dovedností
o Intenzivní péče dětem s odkladem školní docházky

4.5 Zajištění vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných

Pedagogičtí zaměstnanci volí vhodné vzdělávací metody a prostředky, které jsou v souladu se stanovenými podpůrnými opatřeními. Během vzdělávání uplatňují profesionální postoje nejen pedagogičtí zaměstnanci, ale i ostatní zaměstnanci, kteří se na péči o dítě a jeho vzdělávání podílejí.
Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami vytváříme podpůrná opatření. Při všech postupech, dbáme na to, aby byly v souladu se zájmem žáka. Podmínky pro vzdělávání odpovídají individuálním potřebám dětí. Uplatňujeme princip diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při plánování a organizaci činností, včetně určování obsahu, forem i metod vzdělávání. Realizujeme všechna stanovená podpůrná opatření při vzdělávání dětí. Samozřejmostí je osvojení specifických dovedností na úrovni, která odpovídá individuálním potřebám a možnostem dítěte zaměřených na samostatnost, sebeobsluhu a základní hygienické návyky na úrovni odpovídající věku dítěte.
Podpůrná opatření prvního stupně:
Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola nebo školské zařízení i bez doporučení školského poradenského zařízení na základě plánu pedagogické podpory (PLPP). PLPP zpracovává škola samostatně, konkrétně paní učitelka nebo paní ředitelka.
Podpůrná opatření prvního stupně navrhuje, vytváří a upravuje MŠ.
Úpravy ve vzdělávání navrhují pedagogičtí zaměstnanci, přičemž spolupracují se zákonným zástupcem dítěte. PLPP má písemnou podobu.
Podpůrná opatření od druhého do pátého stupně:
Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením školského poradenského zařízení po projednání se školou a zákonným zástupcem dítěte. IVP zpracovává škola na základě doporučení ŠPZ. IVP má písemnou podobu a je s ním obeznámen zákonný zástupce dítěte a školské poradenské zařízení. Zvýšenou pozornost věnujeme dětem s odkladem školní docházky. Pokroky jsou zaznamenávány v individuálním hodnocení dítěte a konzultovány se zákonnými zástupci dítěte.
Vytváříme podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných. Za nadaného žáka se považuje především žák, který při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech.
Zjišťování mimořádného nadání včetně vzdělávacích potřeb žáka provádí školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou. Dítě, které vykazuje známky nadání je dále podporováno. Vzdělávání dětí probíhá způsobem, při kterém je stimulován rozvoj jejich potenciálu včetně různých druhů nadání, aby se nadále tato nadání mohla ve škole projevit, uplatnit a dále se rozvíjet.

4.6 Zajištění průběhu vzdělávání dětí od dvou do tří let

Ve vzdělávání dětí mladších tří let převládají spontánní činnosti nad řízenými. Nejčastěji uplatňujeme individuální nebo skupinovou formu činností. V plné míře akceptujeme vývojová specifika (individualizace a diferenciace). Při plánování vzdělávací nabídky pro děti mladší tří let vycházíme z jednoduchých principů:
o jednoduchost,
o časová nenáročnost,
o známé prostředí a nejbližší okolí,
o smysluplnost a podnětnost,
o dostatek prostoru a času pro volný pohyb a hru dítěte

Při vzdělávání dětí od dvou do tří let maximálně využíváme metody práce vhodné pro tuto věkovou kategorii:
o situační učení
o spontánní sociální učení (nápodoba),
o prožitkové učení
o učení hrou a činnostmi

5 VZDĚLÁVACÍ OBSAH

5.1 Školní vzdělávací program a Třídní vzdělávací program

Školní vzdělávací program (ŠVP) stanovuje základní integrované bloky pro vzdělávací práci v Mateřské škole Svojetín. Pedagogické pracovnice vychází při tvorbě Třídního vzdělávacího programu (TVP) ze ŠVP, který musí být v souladu s RVP PV.
Z integrovaných bloků vychází tematické celky a z nich si každá pedagogická pracovnice plánuje činnosti. Na jejich základě si stanoví pedagogická pracovnice podrobnou náplň, časový plán a volí vhodné metody práce s dětmi, přičemž respektuje věkové složení dětí.
Integrované bloky a tematické celky musí být naplňovány a uskutečňovány na základě rámcových cílů předškolního vzdělávání daných RVP pro předškolní vzdělávání
1) Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání
2) Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
3) Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

Tematické celky se odvíjejí od jednotlivých ročních období, dějů kolem nás, ale i v nás! Každý celek se dotýká všech oblastí rozvoje dětí a potřeb dětí:
1) Dítě a jeho tělo
2) Dítě a jeho psychika
3) Dítě a ten druhý
4) Dítě a společnost
5) Dítě a svět

ŠVP a TVP musí rozvíjet kompetence dané RVP přiměřeně věku a schopnostem dítěte ve všech oblastech.
1) Kompetence k učení
2) Kompetence k řešení problémů
3) Kompetence komunikativní
4) Kompetence sociální a personální
5) Kompetence činnostní a občanské

Název programu „Barevný svět okolo nás“

Chceme se také zaměřit na prevenci sociálně patologických jevů. S prevencí je třeba začít už u dětí předškolního věku, protože jsou přeneseně vystaveny účinkům sociálně patologických jevů (vidí rodiče, známé, že kouří, pijí alkohol, hrají na automatech…) všechny tyto jevy vnímají, ale neví o jejich škodlivosti. Naším cílem je dát dětem dostatečné informace o negativních jevech, příkladné dobré vzory, kterých si mohou vážit. (viz. Příloha č. 3. Sexuální výchova, Příloha č. 5. Preventivní výchova, příloha č. 6. Zdravotní cviky)
Také se zaměříme na dopravní výchovu a bezpečí dětí v silničním provozu. (viz. Příloha č. 4. Dopravní výchova.)
Také environmentální výchova bude zařazována v průběhu školního roku. (viz. Příloha č. 2. Environmentální výchova).
Další přílohou je příloha č. 7. Funkční gramotnost.
Dle aktuálního dění a na přání dětí je možné zařadit další tematické celky a akce.
Celoroční průběžně se opakující témata
o Bezpečné chování
o Čekáme miminko, narodilo se miminko
o Doprava

Návrhy na další témata a akce
o Týden hudby- poslech hudby, malování hudby,výstava hudebních nástrojů, návštěva ZUŠ
o Týden výtvarného umění- společná výstava v MŠ, na zahradě i pro veřejnost
o Den Země – práce s odpadovým materiálem, třídění odpadu…
o Týden historie – pravěk, dinosauři…
o Týden vesmíru – hvězdy, souhvězdí, kosmická loď…
o Týden dopravy – den s Policií ČR, jízda na kolech, odrážedlech…
o Další akce- spaní v MŠ, divadla, výstavy, exkurze dle možností….

5.2 Zájmové činnosti

Budou zařazovány dle zájmu dětí a jejich rodičů a budou probíhat v odpoledních hodinách tak, aby nenarušovaly výchovně-vzdělávací proces v naší mateřské škole.

5.3 Diagnostika dětí
o vstupní dotazník pro rodiče nově příchozích dětí
o záznamový arch dítěte
o záznamy podrobnější u dětí s odloženou školní docházkou
o individuální plán pro děti s odloženou školní docházkou
o grafomotorické listy
o portfolio každého dítěte- vlastní tvorba, výkresy-písemné záznamy co je na obrázku..datum.., zápisy z pozorování dítěte…

6 Evaluace a hodnocení

Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy.
Součástí posouzení práce školy bude, do jaké míry došlo v uplynulém školním roce a zdali průběžně i nadále dochází k naplňování cílů programu, jaká je kvalita jednotlivých podmínek vzdělávání, jaký je způsob a realizace obsahu vzdělávání, posouzení práce pedagogů a výsledků vzdělávání.
Pedagogové hledají odpovědi na otázky, jak a zdali dochází k naplňování cílů ŠVP a TVP. Evaluační záznamy jsou součástí TVP a slouží jako podklad pro další práci a spolupráci s rodiči… Pracovní a evaluační materiály jsou používány velmi diskrétně a pouze pedagog sám velmi pečlivě zvažuje jejich použití v širší míře.
Pravidla:
o hodnotíme ve vztahu k dítěti kvalitu individuálního rozvoje a učení
o hodnotíme ve vztahu k pedagogům hodnocení kvality jejich práce
o hodnotíme ve vztahu k sobě, sebehodnocení
o hodnotíme průběžně, neustále, vyhodnocujeme dle potřeby
o evaluujeme, sledujeme, zaznamenáváme a vyhodnocujeme veškerou činnost

Metody:
o pozorování, opakované pozorování
o rozhovor s dítětem, rozhovor s rodiči, konzultace s odborníky
o diskuse
o rozbor herních aktivit dětí
o rozbor procesu učení
o rozbor jazykových projevů
o rozbor, analýza prací (kresby…)
o rozbor osobní dokumentace dítěte
o anamnézy (rodinná a osobní)
o sociometrické metody (rozbor chování ve skupině, vztahy, postavení….)
o analýza vlastní pedagogické aktivity

Vnější evaluace
•Názory rodičů
•Názory pedagogů
•Názory zřizovatele
•Názory krajského úřadu
•Česká školní inspekce
•Hygienická stanice
•Další

Evaluace uvnitř školy
•Vlastní hodnocení
•Hospitace
•Kontrola provozních pracovnic
•Hodnocení ŠVP a TVP
•Autoevaluace pedagogů
•Spolupráce s ostatními subjekty -hodnocení
Evaluace na úrovni třídy
•Diagnostika třídy jako celku
•Diagnostika jednotlivých dětí
•Hodnocení TVP
•Evaluace aktivit

Evaluace na úrovni školy Co: Cíl: Kdy: Kdo: Nástroje:
Evaluace vzdělávacího procesu Hodnocení průběhu vzdělávání, naplňování cílů a záměrů ŠVP, využívání metod a forem práce. průběžné hodnocení, 1x ročně vyhodnocení pedagogové monitoring, konzultace pedagogů, hospitace, pedagogické rady
Evaluace souladu RVP PV a ŠVP Ověření a hodnocení naplňování záměrů vzdělávacího obsahu, podmínek, metod, forem práce, rozšiřujících aktivit, angažovanosti rodičů průběžné hodnocení, 1x ročně vyhodnocení ředitelka školy hodnotící zprávy školy, monitoring, konzultace, porady, schůzky s rodiči, dotazníky, hospitační záznamy
Evaluace osobního rozvoje pedagogů Hodnocení uplatnění nových poznatků z DVPP a samostudia ve vlastní práci, autoevaluace vlastního vzdělávacího procesu ve vztahu k dalšímu osobnostnímu růstu průběžné hodnocení, 1x za rok autoevaluace pedagogové konzultace, pedagogické rady, monitoring, dotazníky
Evaluace personálních podmínek Zhodnocení personálních podmínek školy ve vztahu k naplňování cílů ŠVP, kvalifikovanost pedagogického týmu, rozvoj zaměstnanců, efektivita personálního zabezpečení školy. 1x ročně ředitelka kontrolní činnost, hospitace, porady, osobnostní pohovory
Evaluace materiálních podmínek Zhodnocení materiálních podmínek ve vztahu k ŠVP, technický stav a vybavenost třídy, zahrady – pomůcky, hračky, ŠJ 1x ročně zaměstnanci školy, rodiče záznamy z porad, schůzek s rodiči, kontrolní činnosti, dotazníky, fotodokumentace
Evaluace ekonomických podmínek Hodnocení činnosti školy v oblasti ekonomiky – účelnost, efektivita hospodaření, čerpání mzdových prostředků, čerpání příspěvků obce průběžně ředitelka, účetní školy rozbory hospodaření, účetní závěrky, komentáře, výkazy tabulky, pedagogické a provozní porady
Evaluace organizačních podmínek Zhodnocení účelnosti a vhodnosti organizace a režimového uspořádání ve vztahu k naplňování záměrů ŠVP 1x ročně všechny pracovnice dle odpovědnosti a místa vykonávané práce pozorování, konzultace, hospitační a kontrolní činnost, dotazníky, záznamy z porad

Co: Cíl: Kdy: Kdo: Nástroje:
Evaluace spolupráce s rodinou Hodnocení úspěšnosti zvolených metod, forem spolupráce a naplnění stanovených záměrů v této oblasti 1x ročně pedagogové, vedoucí ŠJ, rodiče monitoring, dotazníky, porady, schůzky s rodiči, společné akce školy
Evaluace spolupráce s ostatními institucemi, subjekty Kvalita a účelnost zvolených metod ve vztahu k naplnění stanovených záměrů v ŠVP 1x ročně ředitelka články v tisku, vystoupení dětí na veřejnosti, výstavy prací, besídky, konzultace, návštěvy

Evaluace na úrovni třídy Co: Cíl: Kdy: Kdo: Nástroje:
Evaluace jednotlivých tematických celků vyhodnotit naplnění stanovených záměrů v rámci vzdělávací nabídky, stanovit případná opatření do dalšího tematického celku po ukončení realizace tematického celku učitelky konzultace učitelek, konzultace s rodiči, záznamy, dle potřeby záznamy do portfolia dítěte nebo do diagnostického záznamu dítěte
Evaluace tematických celků v rámci integrovaného bloku zhodnotit soulad jednotlivých tematických celků, prověřit jejich naplnění po ukončení realizace integrovaného bloku učitelky záznamy, konzultace učitelek, pedagogické rady, reakce dětí
Evaluace aktivit pro rozvoj předškolních dětí Hodnotit ve vztahu k naplnění zvolených záměrů a osobnímu pokroku dětí, hodnotit ve vztahu k ŠVP a k „Desateru předškoláka“ 2x ročně učitelky, které tyto aktivity zajišťují výsledky práce dětí, konzultace s rodiči, s učitelkami, pracovní soubory, portfolia
Evaluace individuálních plánů Zhodnotit osobní pokroky dětí s odkladem školní docházky dle potřeby učitelky záznamy, konzultace učitelek, konzultace s rodiči, popř. s dalšími odborníky dle potřeby
Co: Cíl: Kdy: Kdo: Nástroje:
Záznamy o rozvoji dítěte, diagnostickýzáznam o dítěti přehled o rozvoji a vývojových pokrocích dítěte – písemné záznamy dle stanovených kriterií dle potřeby, minimálně 2x ročně učitelky konzultace pedagogů, konzultace s rodiči, pedagogické rady, diagnostické záznamy,

„BAREVNÝ SVĚT OKOLO NÁS“

VŠECHNO, CO OPRAVDU POTŘEBUJU ZNÁT
o tom, jak žít, co dělat a jak vůbec být jsem se naučil v mateřské školce. Moudrost mě nečekala na vrcholu hory zvané postgraduál, ale na pískovišti v mateřské škole. Tohle jsem se naučil:

O všechno se rozděl.

Hraj fér.

Nikoho nebij.

Vracej věci tam, kde jsi je našel.

Uklízej po sobě.

Neber si nic, co ti nepatří.

Když někomu ublížíš, řekni promiň.

Před jídlem si umyj ruce.

Splachuj.

Teplé koláčky a studené mléko ti udělají dobře.

Žij vyrovnaně- trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli a zpívej a tancuj a hraj si a pracuj.

Každý den odpoledne si zdřímni.

Když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta, chytni někoho za ruku a drž se s ostatními pohromadě.

Nepřestávej žasnout.

Vzpomeň si na semínko v plastikovém kelímku- kořínky míří dolů a rostlinka stoupá vzhůru a nikdo vlastně
neví jak a proč, ale my všichni jsme takoví.

Zlaté rybičky, křečci a bílé myšky a dokonce i to semínko v kelímku- všichni umřou. My také.

A nikdy nezapomeň na dětské obrázkové knížky a první slovo, které ses naučil- největší slovo ze všech – DÍVEJ SE.

Všechno, co potřebuju znát tam někde je. (Robert Fulghum)

Integrované blok

Tematické celky

Dílčí vzdělávací cíle

Barevný podzim chystá barvičky

Dítě a jeho tělo
– Osvojení poznatků a dovedností k podpoře zdraví, osobní pohody i pohody prostředí.

Dítě a psychika
– Rozvoj řečových schopností. Posilování přirozených poznávacích citů, poznání sebe sama.Rozvoj schopnosti sebeovládání.

Dítě a ten druhý
– Seznámení s pravidly chování ve vztahu k druhému.

Dítě a společnost
– Poznání pravidel společného soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí.

Dítě a svět
– Seznámení s místem prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu.

Čas splněných přání

Dítě a jeho tělo

– Uvědomění si vlastního těla. Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky.

Dítě a psychika
– Rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu. Rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření). Získání relativní citové samostatnosti.
Dítě a ten druhý
– Posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, dětské herní skupině).
Dítě a společnost
– Rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané.
Dítě a svět
– Rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám.

Lidé a svět kolem nás

Dítě a jeho tělo
Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností.

Dítě a psychika
Osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj opsanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální. Osvojení poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla).

Dítě a ten druhý
Osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem.

Dítě a společnost
Rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny.

Dítě a svět
Vytváření elementárního podvědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách.

Barevná planeta – roční období

Dítě a jeho tělo
– Rozvoj a užívání všech smyslů. Rozvoj fyzické i psychické zdatnosti.

Dítě a psychika
– Rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie. Rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit.

Dítě a ten druhý
Vyjádření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.).

Dítě a společnost
Vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat. Vytvoření podvědomí o mezilidských morálních hodnotách.

Dítě a svět
Pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit. Vytvoření podvědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí.

Louka plná květů a her

Dítě a jeho tělo
Osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě. Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu.

Dítě a psychika
Vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostech k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení. Vytváření základů pro práci s informacemi. Rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat.

Dítě a ten druhý
Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních. Rozvoj kooperativních dovedností.

Dítě a společnost
Seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije. Vytvoření podvědomí o existenci ostatních kultur a národností.

Dítě a svět
Osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy.

Očekávané výstupy

Barevný podzim chystá barvičky

Dítě a jeho tělo
Zachovat správné držení těla, zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci v novém prostředí, pohybovat se bezpečně ve skupině dětí. Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku. Zacházení s míčem.

Dítě a psychika
Sdělit svoje jméno a příjmení, jména kamarádů, umět pojmenovat a rozumět známých předmětů obklopující dítě v MŠ. Dokázat naslouchat, dokázat zformulovat otázku, a také na otázku smysluplně odpovědět. Odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory.

Dítě a ten druhý
Navazovat kontakt s dospělým, aktivně komunikovat s druhými dětmi, chápat a respektovat názory jiného dítěte, domlouvat se, vyjednávat. Dodržovat dohodnutá pravidla vzájemného soužití a chování doma, v mateřské škole, na veřejnosti, dodržet herní pravidla.

Dítě a společnost
Orientovat se v rolích a pravidlech různých společenských skupin (rodina, třída, herní skupina) a umět jim přizpůsobit své chování. Pochopit, že každý má ve společnosti svou roli, podle které je třeba se chovat.

Dítě a svět
Zvládat běžné činnosti, požadavky i jednoduché praktické situace, které se opakují v mateřské škole. Orientovat se bezpečně ve známem prostředí i v životě tohoto prostředí.

Čas splněných přání

Dítě a jeho tělo
Zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, nástroji a materiály. Zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony. Zvládnutí jemné motoriky.

Dítě a psychika
Pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno. Domluvit se slovy. Naučit se nazpaměť krátké texty, záměrně si zapamatovat a vybavit. Postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí. Ve známých a opakujících se situacích, kterým rozumí, se snažit ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své chování. Chápat základní číselné a matematické pojmy. Chápat prostorové pojmy vpravo x vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod apod.

Dítě a ten druhý
Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem. Spolupráce s ostatními. Odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná. Uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je.

Dítě a společnost
Uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i dětmi (zdravit známe děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo až když druhý domluví, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.)

Dítě a svět
Osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a zuživatelné pro další učení a životní praxi. Všímat si změn a dění v nejbližším okolí.

Lidé a svět kolem nás

Dítě a jeho tělo
Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby v různém prostředí. Vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru. Pojmenovat části těla a některé orgány, znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, pohybem a sportem. Rozlišovat, co zdraví prospívá a co mu škodí.

Dítě a psychika
Vést rozhovor, formulovat otázky, odpovídat, slovně reagovat. Sledovat a vyprávět příběh, pohádku (i dle obrázkové předlohy). Záměrně se soustředit a udržet pozornost. Vyjadřovat svou představivost v tvořivých činnostech. Chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a dle potřeby je použít.

Dítě a ten druhý
Uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého, učit se přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou. Bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování.

Dítě a společnost
Chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný, že osobní, resp. Osobnostní odlišnosti jsou přirozené. Dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě.

Dítě a svět
Mít podvědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte. Porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé.

Barevná planeta – roční období

Dítě a jeho tělo
Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí. Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišit zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.)

Dítě a psychika
Domluvit se slovy gesty, improvizovat. Porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej nesprávných větách).Sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech. Chápat prostorové pojmy, elementární časové pojmy, orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase. Rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a dopravní značky, označení nebezpečí).

Dítě a ten druhý
Vnímat co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc (chovat se citlivě a ohleduplně k slabšímu či postiženému dítěti, mít ohled na druhého a soucítit s ním, nabídnout mu pomoc apod.)

Dítě a společnost
Uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou chovat neočekávaně, proti pravidlům, a tím ohrožovat pohodu i bezpečí druhých odmítat společensky nežádoucí chování, chránit se před ním a v rámci svých možností se bránit jeho důsledkům.

Dítě a svět
Pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu v okolí, živé tvory apod.) Rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat, všímat si nepořádku a škod, upozornit na ně.

Louka plná květů a her

Dítě a jeho tělo
Koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou. Ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem. Mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom kde v případě potřeby hledat pomoc.

Dítě a psychika
Utvořit rým. Poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma. Poznat některé čísla a písmena. Projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo. Poznat napsané své jméno. Rozhodovat o svých činnostech. Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného. Být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem.

Dítě a ten druhý
Chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými jedinci, v případě potřeby požádat druhého o pomoc (pro sebe i pro jiné dítě). Respektovat potřeby jiného dítěte. Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem.

Dítě a společnost
Uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi. Vnímat umělecké a kulturní podněty, hodnotit svoje zážitky. Vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální.

Dítě a svět
Vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný. Porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé, přizpůsobit se jim. Pomáhat pečovat o okolní životní prostředí.

Plánované činnosti

Barevný podzim chystá barvičky

· Naše MŠ
· Já a ti druzí – rodina
· Letí dráček do oblak
· Práce na poli, zahradě
· Sběr plodů lesa a zahrad
· Zvířátka se připravují na zimu
· Halloween, sv. Martin

Dítě a jeho tělo
· Hra s míčem (koulení, na ŠZ hod, koupání..)
· Kolo, kolo, mlýnský, na zajíčky
· Skládání kostek od větších po menší
· Oblíbená hračka
· Chůze v útvaru (vycházky do okolí MŠ)
· Posílání barevných míčků – poznání barev, procvičení jemné motoriky + jména dětí
· Nácvik tanečku Šla Nanynka, Cip cip
· Cvičení na říkanky Brambora, Akrobat
· Hra Na jablíčka
· Cvičení na židličkách (protahovací cviky)
· Hledání myšek
· Odlétáme – cvičení v zástupu
· Pohyb dle říkanek
· Hra na jablíčka
· Ztvárnění deště dle melodie
· Cvičení v tureckém sedu

Dítě a psychika

· Umím říct své jméno
· Poznám, jak se jmenuje kamarád
· Četba krátkých známých pohádek (O perníkové chaloupce.)
· Seznámení s prostředím školky pojmenování „Co to je“
· Konkrétní operace s materiálem třídění podle barvy, velikosti …
· Básnička Doma, Kamarád
· Četba příběhu „Ája tvoje kamarádka“ (reprodukce)
· Hra „Co se změnilo“
· Vytleskání jména svého i kamaráda
· Předškoláci prostorové chápání (před, pod, vedle, za …)
· Poznávání barev, geometrické tvary, početní představa do 5 (předškoláci)
· Vytleskávání názvů zvířátek a hub
· Seznámení dětí se zvířátky, které přes zimu spí
· odlet ptáků do teplých krajin
· básnička Ježek
· Pohádka O řepě (2×7 pohádek)
· Pojmenování toho co vidím, ovoce, zelenina (dle obrázku)
· Básně Drak, Hruška, Jablko
· Vytleskávání názvů některých plodin, které se sklízí na poli, zahradě
· Určování polohy předmětů
· Svátek Helloween – hry a zábava svátku

Dítě a ten druhý
· Navození kontaktů s dospělými poznat své nové kamarády „Poznám hlas kamaráda?“
· Vzájemná pomoc při hře
· Zvládnutí potřeby jiného dítěte dělit se o hračku
· Vnímat co potřebuje mladší a slabší kamarád
· Kde bydlíme ukázky obrázků domu
· Kdo tam bydlí, znáš je a umíš je pojmenovat?
· Kresba domečku volba vodové barvy pastelky
· Sestavení domečku z předem připravených čtverců a trojúhelníku dokreslení (předškoláci vystřihnutí)
· Hra „Co se změnilo“
· Stavba s kostek, víček dům hrad spolupráce dětí
· Pohádka „Budka“ reprodukce
· kdo a jak se stará o zvířátka
· sběr kaštanů, žaludů
· vyrobení vlaštovek skupinová práce
· kreslení ježka v listí – vodové barvy, pastelka
· Dramatizace pohádky O řepě
· Vnímání toho, co si druhý přeje, vycházet mu vstříc
· Poslech pohádky na cd Slušné chování
· Kresba ovoce, zahrada
· Pomoc při práci na zahradě

Dítě a společnost

· Adaptace na prostředí školky hra „Na detektiva“ (ukázka všech prostor školky)
· Co najdu na školní zahradě
· Obrázek „Já ve školce“
· Popletená kuchyně hledání nesmyslných věcí v kuchyni ukázka školní kuchyně pojmenování daných věcí
· Pojmenování všech místností v domě ukázky obrázků
· Modelování domečku
· vyrobení zvířátek z kaštanů, žaludů
· písnička: Koulelo se jablíčko, Sedí liška pod dubem
· četba příběhu Kocourek Mourek a ježek
· Užitek plodin
· Dekorace k výzdobě školky
· Příroda a její proměny pozorování při vycházkách
· Potřeba vody – koloběh vody v přírodě (pokus – slaná a sladká voda)
· Účast na Helloweenské stezce pořádané sdružením rodičů
· Oslava svátku svatého Martina

Dítě a svět

· Orientace ve školce
· Pravidla v MŠ
· Ukázky obrázků město vesnice umět pojmenovat a poznat své bydliště (předškoláci)
· pozorování podzimní přírody, zbarvení listů
· změny počasí
· vyzdobení MŠ podzimní dekorace – veselé dýně

Čas splněných přání – zima

· My se čerta nebojíme, Mikuláši vše povíme.
· Vánoce nejkrásnější, s tátou a maminkou
· Adventní zvyky a tradice
· Vánoční besídka
· Sněží, sněží, mráz kolem běží
· Sáňkujeme, lyžujeme-ze zimy se radujeme

Dítě a jeho tělo
· chůze po čáře
· udržení rovnováhy těla – stoj na jedné noze
· kotoul vpřed „svíčka“
· skok přes překážku
· hod do koše
· nácvik tanečku
· sáňkování, pohyb ve sněhu na ledu

Dítě a jeho psychika
· rozhovor o zážitcích
· používání rozvitých vět v souvislém řečovém projevu, gramatická správnost
· reprodukce pohádky – obohacení života pohádkou
· snažit se odbourat strach
· seznámení s adventními zvyky 4 týdny před Vánocemi
· vánoční symboly
· popis daného obrázku s použitím celých vět (předškoláci)

Dítě a ten druhý
· pomoc při přípravě a výzdobě vánoc
· podporovat schopnosti dovednosti dítěte k druhým
· výroba přání, svícnů
· pečení cukroví
· přání – dopis Ježíškovi
Dítě a společnost
· nácvik koled, básní
· četba o oslavě vánoc v jiných zemích
· pozorování výzdoby ve vesnici a dodržování vánočních zvyků
· práce s různým druhem materiálu
· pohybová činnost spojená se zpěvem
· Rozdíl mezi krmelcem a krmítkem

Dítě a svět
· původ sv. Mikuláše, jak pomáhal lidem
· oslava adventu v různých krajinách
· uvědomění mít rád a pomoc druhým
· proč se těším na Vánoce

Lidé a svět kolem nás

· Řemesla -Hasič, lékař, učitelka, čímpak budu
· Masopust – karneval
· Dopravní prostředky
· Moje tělo zdravé – nemocné
· Ráno všichni vstáváme a co potom děláme

Dítě a jeho tělo
· plazení se v lehu na břiše
· reakce na pravidla při běhu
· zaujetí místa v útvaru
· chůze v útvaru – průvod masek
· tanec
· procvičení jemné motoriky při výrobě masek
· skládání papíru
· poskoky vlevo x vpravo
· pohybová hra na „ Vitamín x bacil “

Dítě a psychika
· Vyjádření vlastního prožitku, zhodnocení co se mi líbí x nelíbí
· Znalost barev, seznamování s dalšími
· Pojmenování a určení masek na karnevalu co představuje tvoje maska
· Určení počtu a vyhledání stejných tvarů (masek)
· Vnímání hlásky na začátku slova
· Říkej, co dělají dle obrázků
· Poznání různých profesí
· Řešení labyrintů
· Kreslení čím budu, až budu velký
· Bezpečnost v silničním provozu
· Základní dopravní značky (značky ve vsi)
· Návštěva u lékaře
· Uvědomovat si příznaky nemocného nebo zraněného těla

Dítě a ten druhý
· Seznámit se s lékařskou profesí a pomůckami s ní souvisejícími
· Prohlubovat poznatky o profesích, které nás obklopují
· Získávat poznatky o výrobě věcí, které běžně používáme
· Vědět jakou práci vykonávají rodiče
· Společně prožívat veselí školního Karnevalu
· Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech
· Seznámit děti s různými druhy dopravních prostředků a místem jejich pohybu
· Upozornit na nebezpečí pro účastníky silničního provozu

Dítě a společnost
· Upevňovat základní poznatky o pravidlech silničního provozu
· Seznamovat děti s významem lidské práce
· Vědět, kde v případě potřeby hledat pomoc
· pantomima (profese, vyjádření pocitů)
· Vyhledávání slov, která se rýmují
· Výroba masky na karneval, kabelka, korunka
· Pěvecké činnosti, doprovod písničky na nástroje

Dítě a svět
Oslava masopustu a karnevalu ve světě
· Mít povědomí o významu aktivního pohybu a zdravé výživy
· Doprava ve světě
· Význam lidské práce

Barevná planeta – roční období

· Počasí
· Jarní probuzení v zahradě, poli
· Velikonoce
· Život u potoka, rybníka
· Ptáci
· Domácí zvířata, exotická zvířata, zvířata v ZOO
· Zvířata ve volné přírodě
· Čarodějnice

Dítě a jeho tělo
· Hry s konstruktivními stavebnicemi, skládání podle předlohy
· Střídání běhu a chůze na zvukové a světelné signály
· Hod papírovou koulí na cíl
· Stonožka – cvičení s tyčkou podávání druhému nesmí spadnout
· Vyjádření pohybu deště
· Orientace v prostoru a na těle
· Prolézání látkovým tunelem
· Házení a chytání ve dvojicích
· Chůze za vedoucím dítětem (změny směru a pohybu)
· Rej Čarodějnic

Dítě a jeho psychika
· seznámení dětí s rozdílem voda x led (pokus)
· umět porovnávat, řadit velikostí
· Uvědomovat si proměny počasí
· Seznámit se s přírodními jevy – vítr, déšť, mlha, jinovatka (pokus)
· Pozorovat změny v přírodě
· Elementární časové pojmy
· Pojmenovat denní doby a správně k nim přiřazovat typické činnosti s nimi související
· Vědět, které činnosti jsou součástí režimu dne, jak na sebe navazují
· Střídání dne a noci, protiklady – pokus
· Úlohy na určení časového sledu událostí

Dítě a ten druhý
· Upevňování správné techniky při stříhání, vystřihování
· Vnímat rozmanitý a pozoruhodný řád světa
· Rozvíjet poznatky o vodě
· Pozorování života v bio-korydoru
· Setí osení – prožitek, pozorování, péče o „svoji travičku“
· Předpověď počasí – pozoruj a zapiš
· Chápat jaro jako jedno z ročních období
· Vnímat krásu a bohatost jarní přírody

Dítě a společnost
· Seznámit se s lidovou slovesností a tradicemi Velikonoc
· Přivítat první jarní den
· Pozorovat změny v probouzející se přírodě
· Poznat a pojmenovat alespoň tři jarní květiny
· Oslava čarodějnic
· Velké pexeso (vodních zvířatek)
· Rozvíjet všechny smysly-hmat- čich – chuť- pokusy

Dítě a svět
· Poznávat různé druhy materiálů, seznámit se s jejich tříděním
· Pochopit význam recyklace pro životní prostředí
· Rozlišovat aktivity, které mohou přírodní prostředí podporovat a které ho mohou poškozovat
· Přednáška EKO-CENTRA
· Potřeba vody ve světě
· Oslava Velikonoc ve světě

Louka plná květů a her

· Louka plná květin
· Den dětí
· Maminka má svátek
· Planeta Země
· Léto začíná

Dítě a jeho tělo
· Chytání míče odraženého učitelkou
· Plazení v lehu
· Cvičení na lavičkách
· Hry na školní zahradě
· Branný den – Indiánský den
· Nácvik tance na školní besídku
· Skákací panák
· Cvičení s lanem
· Velké pexeso – děti figurky
· Skákání přes kozu – dítě přeskakuje dítě
· Hra ve skupinách – kuličky

Dítě a jeho psychika
· Rozhodování o pravdě a nepravdě
· Komunikace s kamarády a dospělým (odbourání strachu)
· Zvládnutí radosti a také neúspěchu
· Rozvíjet poznatky o domácích zvířatech a způsobu jejich života
· Umět přiřadit mláďata k samicím a znát názvy některých
· Pojmenovat některé druhy hmyzu
· Jak se o zvířata musíme starat
· Návštěva a prohlídka domácích zvířat ve vsi
· Hmatem poznej zvířete – charakteristické vlastnosti zvířat
· Stopy zvířat

Dítě a ten druhý
· Využití hospodářských zvířat pro člověka
· Učit děti uvědomovat si důležitost hmyzu pro přírodu
· Rozšířit si poznatky o životě na louce
· Ptáci, pozorování, poznávání života ptáků
· Práce ve skupinách – dvojici
· Složit a vybarvit obrázek zvířete
· Vyrobit zvíře ze sádry – vybarvit
· Vyrobení ohrady pro zvíře na školní zahradě z přírodního materiálu
· Odlití stop zvířat
· Pantomima zvířat
· Slušné chování x neslušné chování rozdíl
· Hodnocení vlastní i druhých (chování, prací)
· Nácvik říkanky a básničky besídka

Dítě a společnost
· Podporovat u dětí vyjádření pocitu lásky
· Rozvíjet schopnost udělat někomu radost
· Radostně s dětmi prožít oslavy MDD v MŠ
· Užitek zvířat pro společnost – rozhovor + ukázky obrázků encyklopedie
· Život bez zvířat
· Poznat a pojmenovat některá exotická zvířata
· Dbát na správné chování při návštěvě zoo
· Umět správně roztřídit zvířata exotická a domácí
· Vyhledání slov, která se rýmují

Dítě a svět
· Zvířata ve světě jejich výskyt
· Význam zoologických zahrad
· Mít povědomí o existenci různých národů a kultur
· Učit děti chápat rovnost všech lidí i dětí bez rozdílu barvy pleti a jazyka
· Cestování, dovolená, prázdniny (pohledy z cest a dovolené)
· Seznámit děti s možnostmi nebezpečí, která na nás číhají o prázdninách